Algemene Voorwaarden

Revisie: 19-11-2018.

(Download PDF)

Inhoudsopgave

Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
Artikel 3. Overeenkomst
Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst en wijze van uitvoering
Artikel 5. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
Artikel 6. Facturering en betaling
Artikel 7. Dienstenniveau en het gebruik van de Dienst
Artikel 8. Aansprakelijkheid
Artikel 9. Overmacht
Artikel 10. Levering en installatie van Producten bij Drive-In en Dry Hire
Artikel 11. Onderzoek verrichten op Producten van Dry Hire
Artikel 12. Risico-overgang
Artikel 13. Tarieven
Artikel 14. Verplichtingen van de Klant
Artikel 15. Aanpassingen aan de Dienst
Artikel 16. Beheer van de systemen van Webshop en Producten
Artikel 17. Intellectueel eigendom en dergelijke rechten
Artikel 18. Vrijwaringen
Artikel 19. Reparatie
Artikel 20. Toepasselijk recht en jurisdictie

Artikel 1.   Begripsbepalingen

Als deze met een hoofdletter zijn geschreven, wordt in deze Algemene Voorwaarden met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld:

Algemene Voorwaarden: de artikelen van deze Algemene Voorwaarden van Stijn Lockefeer Sound and Light (hierna: SL-SL), die van toepassing zijn op de levering van onze Diensten en Producten en op alle aanvragen van, aanbiedingen en Offertes aan en Overeenkomsten met Klanten, maar ook op alle andere rechtsbetrekkingen tussen Partijen.
Klant: de natuurlijke persoon die de Overeenkomst aangaat met aanbieder SL-SL.
Dienst: SL-SL biedt een aantal diensten aan: Drive-In, Dry Hire, Reparatie van producten en de Webshop.
Drive-In: verhuur van onze Producten inclusief personeel vanuit SL-SL (anders zou het gaan om enkel (Dry) Hire);
Dry Hire: verhuur van onze Producten zonder bediening en gebruik daarvan door ons personeel;
Reparatie: reparatie van audio- en videoapparatuur van Klant door SL-SL;
Webshop: online platform van SL-SL voor de verkoop van special effects en de verhuur (Dry Hire) van producten die eigendom zijn van SL-SL.
Offerte: een formeel aanbod tot het sluiten van een Overeenkomst.
Overeenkomst: Iedere Overeenkomst tussen SL-SL en Klant inzake de levering en de verhuur van de Diensten en/of Producten van SL-SL.
Partijen: SL-SL enerzijds en de Klant anderzijds.
Product(en): Onderdeel van de Diensten die SL-SL aan Klanten verleent. De Producten die de Klant ontvangt zijn, maar niet beperkt tot, geleverde geluids-, licht- en beeldapparatuur en special effects, en de daarbij behorende onderdelen, materialen en accessoires. Deze Producten zijn of in bruikleen te nemen voor een vooraf bepaalde tijd door de Klant (Drive-In, Dry Hire) of worden na het voldoen van een verkoopprijs eigendomsrechtelijk overgedragen aan de Klant (Webshop). Dit valt te allen tijde te bepalen uit de Overeenkomst of factuur.
SL-SL: De onderneming die onder toepassing van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen van de Overeenkomst aan haar Klant een Dienst levert. Daar waar nodig wordt in de artikelen gespecificeerd om welke categorie Producten dat het gaat.

 

Artikel 2.   Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte en een gedeelte dat specifiek van toepassing is op de Diensten en Producten die SL-SL levert aan de Klant en de Producten die bij die Dienst horen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen van, aanbiedingen en Offertes aan en Overeenkomsten, maar ook alle overige rechtsbetrekkingen, met Klanten, tenzij door Klant en SL-SL uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Dienst- en/of andere (algemene) voorwaarden van de Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere Overeenkomsten tussen SL-SL en de Klant, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SL-SL en Klant, indien één van Partijen dat nodig vindt, in overleg treden om (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
 5. In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst zal de volgende voorrangsregeling gelden:
  1. De hoofdtekst van de Overeenkomst (c.q. de door SL-SL schriftelijk opgestelde en door Klant geaccepteerde Offerte);
  2. De Algemene Voorwaarden;
  3. Eventuele andere documenten behorende bij de Overeenkomst.
 6. In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de Algemene Voorwaarden zal de volgende voorrangsregeling gelden op de volgende gedeeltes:
  1. Het gedeelte van deze Algemene Voorwaarden dat specifiek van toepassing is op de Diensten die SL-SL levert aan de Klant, op de Dienst;
  2. Het gedeelte van deze Algemene Voorwaarden dat specifiek van toepassing is op de Producten, op de Producten;
  3. Het algemene gedeelte van deze Algemene Voorwaarden, op alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
 7. SL-SL behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien Klant niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar zijn gemaakt, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt. Indien een Klant tijdig aangeeft dat hij een wijziging van de Algemene Voorwaarden, die betrekking heeft op een door hem afgenomen Product of Dienst, niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst met betrekking tot die Dienst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt.

 

Artikel 3.   Overeenkomst

 1. SL-SL zal bij uitvoering van de werkzaamheden, de levering van Producten, of het leveren en uitvoeren van Diensten in het kader van de Overeenkomst zoveel als mogelijk de zorg van een goede gebruiker in acht nemen.
 2. Indien er voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft SL-SL het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezorgen van Producten uit de Webshop door een postbezorgingsbedrijf.
 3. Klant is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan SL-SL verschafte informatie. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SL-SL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan SL-SL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SL-SL zijn verstrekt, heeft SL-SL het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Indien enige gegevens van Klant wijzigen die relevant zijn voor het uitvoeren van de Dienst, dient de Klant deze wijzigingen tijdig aan SL-SL mee te delen.
 5. Op alle onbesproken onderwerpen in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is de norm van redelijkheid en billijkheid van toepassing.

 

Artikel 4.   Totstandkoming van de Overeenkomst en wijze van uitvoering

 1. Onder “levertijd” of “levering” wordt verstaan: de in de Overeenkomst bepaalde termijn (begin- en einddatum) waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand indien Klant de Offerte van SL-SL heeft getekend en verzonden en, na bevestiging van ontvangst door SL-SL, de aanbieding van SL-SL heeft aanvaard. Deze aanvaarding geschiedt dus schriftelijk en door ondertekening van deze Algemene Voorwaarden en volledige invulling van een daarvoor bestemd en door SL-SL verstrekte Offerte (formulier), danwel al via elektronische weg wanneer Klant iets heeft besteld op de webshop van SL-SL en SL-SL de bestelling bevestigt, of wanneer Partijen via een andere wijze, zoals e-mail, tot overeenstemming komen. Geen Overeenkomst komt tot stand totdat deze schriftelijk is bevestigd door SL-SL. Voor Overeenkomsten waarvoor geen bevestiging, per e-mail of anderszins, is verzonden, beschouwen Partijen de (eerste) factuur van SL-SL aan Klant als schriftelijke bevestiging bedoeld van dit lid.
 3. Aanbiedingen en Offertes van SL-SL zijn volledig vrijblijvend en kunnen te allen tijde door SL-SL worden herroepen vóór de totstandkoming van de Overeenkomst.
 4. Tenzij anders overeengekomen, vindt de aanvraag van de Dienst door de Klant plaats door invulling en ondertekening door de Klant van de Offerte, dan wel officiële bevestiging via een digitaal netwerk, zoals bijvoorbeeld e-mail. De Offerte voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. Een bestelling via de Webshop door de Klant volstaat natuurlijk ook. Hierop volgt een automatisch gegenereerde orderbevestiging ter aanvaarding.
 5. De begindatum van de uitvoering van de Overeenkomst ligt op een bij Offerte of orderbevestiging afgesproken tijd (datum) en in alle andere gevallen zo spoedig mogelijk na het sluiten van de Overeenkomst en het ter beschikking stellen van alle voor de uitvoering benodigde gegevens en al het daarvoor benodigde materiaal.
 6. De Klant is gehouden aan alle gegevens, stukken en overige informatiedragers, die naar het oordeel van SL-SL vereist zijn voor de uitoefening van de Overeenkomst, volledig en in de door SL-SL gewenste vorm en wijze aan SL-SL ter beschikking te stellen. Eerder is SL-SL niet in staat om de aanvraag in behandeling te nemen. De Klant staat in en is zelf aansprakelijk voor de inhoud, juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door, dan wel namens hem aan SL-SL verstrekte informatie. Daarover wordt door SL-SL geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
 7. Indien de in dit artikel bedoelde informatie niet juist, niet volledig dan wel niet betrouwbaar blijkt te zijn, is SL-SL gerechtigd de Overeenkomst middels een, al dan niet schriftelijke, mededeling te beëindigen.
 8. In geval van annulering van een opdracht is SL-SL nimmer gehouden tot restitutie van de gemaakte kosten.
 9. SL-SL blijft te allen tijde volledig eigenaar van de geleverde Producten (en/of Diensten), tenzij er nadrukkelijk sprake is van verkoop (via bijvoorbeeld de Webshop). In zulke gevallen draagt SL-SL het eigendom pas over na het voldoen van de verkoopprijs door Klant. Deze eigendomsoverdracht geschiedt vervolgens door (af)levering van de Producten aan de Klant.
 10. SL-SL is slechts aan aanbiedingen en Offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant binnen 14 dagen geschiedt.
 11. SL-SL kan niet aan zijn aanbiedingen en Offertes worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of Offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In zulke gevallen is de Klant te kwader trouw.
 12. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod, is SL-SL daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SL-SL anders aangeeft. Dit geldt ook bij een bestelling via de Webshop.

 

Artikel 5.   Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op de datum zoals bepaald in artikel 1 en de looptijd (duur) van de Overeenkomst vangt uiterlijk aan 48 (achtenveertig) uur voor of op de leverdatum van de Producten (ongeacht of deze Producten gehuurd of gekocht zijn door Klant). Facturering van de Dienst vindt plaats vanaf deze datum. SL-SL zal de Klant over de leverdatum van de Producten informeren. Wanneer de Klant geen mededeling is gedaan van de leverdatum, wordt de duur van de Overeenkomst geacht te zijn aangevangen op het moment waarop de Dienst door de Klant in gebruik is genomen.
 2. De periode waarvoor de Overeenkomst wordt aangegaan is schriftelijk vastgelegd in de Offerte. Dit is bij de Drive-In en Dry Hire gedurende 1 (één) dag.
 3. De duur van de Dienst (Drive-In/Dry Hire) kan op de dag van uitvoering worden verlengd. SL-SL staat de keuze altijd vrij om al dan niet ook daadwerkelijk de uitvoering te verlengen, en mag hierbij zelf de voorwaarden en extra kostprijs bepalen.
 4. Indien de Klant de Overeenkomst binnen 48 (achtenveertig) uur vóór oplevering van de Dienst opzegt, is hij het tarief voor de installatie, oplevering en/of uitvoering van de Dienst –zonder kortingen– alsnog aan SL-SL verschuldigd.
 5. SL-SL behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 6. Ieder van SL-SL en de Klant kunnen de Overeenkomst te allen tijde opzeggen:
  1. De Klant respectievelijk diens nabestaanden is/zijn gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen in het geval van overlijden van de Klant.
  2. SL-SL is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen en het verlenen van de Diensten stop te zetten:
   1. in geval van enige tekortkoming door de Klant in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen jegens SL-SL, indien de Klant na in gebreke te zijn gesteld zulks niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld;
   2. in geval van misbruik door de Klant van de Producten en/of de Diensten van SL-SL; en
   3. alle andere gevallen waarin SL-SL dit, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, nodig acht.
 7. SL-SL is gerechtigd de levering van Diensten en/of Producten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen indien:
  1. de Klant op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na het verstrijken van de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn er geen blijk van heeft gegeven alsnog na te zullen komen;
  2. er sprake is van (een vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van de Dienst en/of de Producten.
  3. er sprake is van een overmachtssituatie veroorzaakt door een niet aan SL-SL toerekenbare tekortkoming;
  4. de Klant valse of onjuiste (persoons)gegevens heeft opgegeven;
  5. de Klant een Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
  6. er sprake is van zwaarwegende redenen op grond waarvan in redelijkheid niet langer van SL-SL gevergd kan worden de Overeenkomst in stand te houden.
 8. Ontbinding door SL-SL is tevens mogelijk in geval van faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering of onder curatele stelling van de Klant.
 9. Bij opschorting of opzegging als in de artikelen 5.5 en 5.6 bedoeld ontstaat voor SL-SL geen aansprakelijkheid jegens de Klant en/of derden. In het geval van aanwijzingen van misbruik of (een vermoeden van) oneigenlijk gebruik, heeft SL-SL daarnaast tevens het recht om alle aan de Klant openstaande, en toekomstig aan de Klant verschuldigde, betalingen in te houden, teneinde de belangen, kosten en schade van SL-SL en/of derden te waarborgen. Indien na onderzoek SL-SL oordeelt dat sprake was van misbruik of oneigenlijk gebruik en de Klant niet onomstotelijk het tegendeel heeft bewezen, worden de daarop betrekking hebbende vergoedingen definitief niet uitbetaald aan de Klant. Bij opschorting of opzegging als in de artikelen 5.5 en 5.6 bedoeld zullen alle vorderingen van SL-SL aan de Klant voortvloeiende uit de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar worden.
 10. SL-SL kan nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens haar Dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken dan wel in geval zich één van de in de artikelen 5.5 en 5.6 genoemde situaties voordoet. Indien de Dienst na een opschorting opnieuw wordt geactiveerd, is SL-SL gerechtigd hiervoor eenmalige tarieven in rekening te brengen.
 11. De Overeenkomst eindigt wanneer de Producten zijn terugontvangen door SL-SL (bij Dry Hire of Drive-In). Dat kan ofwel doordat de Klant de Producten terugbrengt of opstuurt naar SL-SL, ofwel doordat SL-SL de Producten ophaalt bij de Klant.
 12. Bij verkoop van Producten van SL-SL aan Klant eindigt de Overeenkomst na voldoening van de verkoopprijs aan SL-SL door Klant en de levering van de Producten die daarna geschiedt aan Klant.
 13. Klant heeft 14 dagen direct ingaand na de levering van de Producten de bedenktijd om te bepalen of hij de Producten naar verwachting vindt functioneren. Tijdens deze 14 dagen kan Klant zonder opgaaf van redenen de Overeenkomst met SL-SL beëindigen. Alle betalingen door de Klant worden dan retour gezonden door SL-SL. Hiervoor moeten alle door Klant ontvangen Producten en andere zaken in goede staat retour gezonden zijn.
 14. Op het recht op retour, genoemd in het vorige lid, kan geen aanspraak worden gemaakt door Klant als het gaat om verbruikte producten die niet door een ander nog hergebruikt kunnen worden. Zolang Producten na retournering nog gebruikt kunnen worden door andere Klanten (opnieuw verkopen), worden de betalingen die gemaakt zijn door Klant aan hem teruggeboekt.
 15. Klant heeft 14 dagen na aflevering van de Producten of na afsluiting van de Dienst de tijd om SL-SL te contacteren over een vermoeden van Klant aangaande een kwaliteitsgebrek.

 

Artikel 6.   Facturering en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt betaling plaats door middel van een overboeking door- en ten laste van de bank- of girorekening van de Klant. Bij een bestelling via de Webshop wordt betaald via de in Webshop beschikbaar gestelde betaalopties.
 2. SL-SL stuurt de Klant een factuur voor de geleverde Diensten en/of Producten.
 3. De Klant is voor de uitvoering van de Overeenkomst een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding staat omschreven in de Overeenkomst. De betaling van deze vergoeding geschiedt via een overboeking.
 4. Indien betaling van de factuur niet binnen 14 dagen volledig is voldaan, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
 5. In het geval dat de contractspartij jegens SL-SL in verzuim is, worden alle door Klant verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.
 6. In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door Klant komen alle daardoor aan SL-SL veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van Klant. Hieronder vallen ook door SL-SL, als gevolg van de niet tijdige betaling, gemaakte administratiekosten, die SL-SL berekend en volledig verhaald op de Klant.
 7. In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door Klant zijn alle in bruikleen gegeven zaken aan Klant direct opeisbaar door SL-SL. Zaken die gekocht zijn maar waarvan nog niet de volledige aankoopprijs is voldaan, zijn eveneens direct opeisbaar door SL-SL.
 8. SL-SL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade aan Klant en/of aan derden als gevolg van de uitvoering van haar werkzaamheden.
 9. De Klant is verplicht terstond na de (op)levering van het werk/Dienst c.q. terstond na ontvangst van de factuur, deze grondig te inspecteren op gebreken en bezwaren en bij aanwezigheid daarvan, SL-SL terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
 10. SL-SL is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Klant.

 

Artikel 7.   Dienstenniveau en het gebruik van de Dienst

 1. Of de Dienst kan worden uitgevoerd is mede afhankelijk van de technische haalbaarheid en/of beschikbaarheid van de Dienst en Producten, een en ander ter beoordeling van SL-SL.
 2. (Technische) details van de Dienst staan beschreven in de documentatie van SL-SL, die kosteloos op te vragen is bij SL-SL. SL-SL behoudt zich het recht voor die documentatie aan te passen.
 3. SL-SL staat niet in voor geschiktheid of bruikbaarheid van de Dienst voor het doel dat de Klant voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan SL-SL kenbaar is gemaakt.
 4. SL-SL spant zich in om de Dienst zo ongestoord mogelijk te leveren. SL-SL geeft echter geen garanties ten aanzien van de kwaliteit en de beschikbaarheid van de Dienst.
 5. SL-SL spant zich in om de Dienst door middel van de door haar geleverde veiligheidswerkzaamheden ten behoeve van de Dienst te optimaliseren maar garandeert niet dat deze werkzaamheden onder alle omstandigheden afdoende is en SL-SL sluit alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een niet-optimale veiligheidssituatie en/of (onrechtmatige) inbreuk op de veiligheid door derden uit.
 6. SL-SL draagt er zorg voor dat werkzaamheden nauwgezet worden uitgevoerd en dat het door haar ingezette personeel in staat is de uitvoering van de te verrichten taken te verzorgen, daarbij zo veel mogelijk rekening houdend met de door de wederpartij aan SL-SL verstrekte informatie omtrent de uit te voeren werkzaamheden.

 

Artikel 8.   Aansprakelijkheid

 1. SL-SL zal ervoor zorgdragen dat storingen bij Producten tijdens een Drive-In binnen een redelijke termijn zullen worden verholpen, indien dit natuurlijk mogelijk is.
 2. SL-SL aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen, in de uitvoering van de Overeenkomst veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van de Klant of derden waarvoor deze verantwoordelijk is.
 3. De Diensten en Producten van SL-SL zijn met de grootste zorg samengesteld. SL-SL kan echter geen onbelemmerde toegang tot de Producten en (de daarbij behorende) systemen die bij de Dienst horen garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Diensten, Producten en service van SL-SL.
 4. Met name is SL-SL niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van onderbrekingen in, of blokkeringen van, het uitvoeren van de Dienst door de Klant of derden.
 5. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst is SL-SL jegens Klant slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van SL-SL.
 6. SL-SL is jegens de contractspartij en/of derden niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, bijdragen en andere materialen of uitingen die gebruikers of derden via de Diensten, Producten en service plaatsen of verschaffen. SL-SL behoudt zich het recht voor om ‘onaangekondigd’ bepaalde informatie, bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op de Diensten, Producten en service worden geplaatst.
 7. SL-SL is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de Diensten, Producten en service.
 8. Indien SL-SL ondanks de voorgaande artikelleden jegens Klant aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat SL-SL aan Klant in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan.
 9. Schade die het gevolg is van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of door onoordeelkundig gebruik door of namens Klant van aan Klant verstrekte Producten, kan niet op SL-SL verhaald worden en zodoende is SL-SL dan ook niet aansprakelijk voor zulks schade.
 10. Schade die het gevolg is van door Klant verstrekte derde(n) of door onoordeelkundig gebruik door of namens die derde(n) van aan Klant verstrekte Producten (ongeacht of dit tijdens een Drive-In of Dry Hire gebeurt), kan niet op SL-SL verhaald worden en zodoende is Klant en/of derde(n), en niet SL-SL, dan ook aansprakelijk voor zulks schade.

 

Artikel 9.   Overmacht

 1. In geval van verhindering van de nakoming door SL-SL van een verplichting ten gevolge van overmacht, wordt de betreffende verplichting van SL-SL voor de duur van de overmacht opgeschort. In zodanig geval zal SL-SL Klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 2. Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van SL-SL onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de betreffende verplichting van SL-SL tijdelijk of blijvend in redelijkheid als te bezwaarlijk moet worden aangemerkt.
 3. Indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen heeft SL-SL het recht om de Overeenkomst geheel of voor wat betreft de door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan Klant. Na zodanige ontbinding heeft geen van beide Partijen meer enige aanspraak op de andere uit hoofde van de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 10. Levering en installatie van Producten bij Drive-In en Dry Hire

 1. Het doel van SL-SL is om uiterlijk 48 (achtenveertig) uur voor aanvang van Drive-In of Dry Hire de, in bruikleen te nemen, Producten, die horen bij de Dienst van SL-SL, gereed te maken voor het uitvoeren van de Dienst.
 2. SL-SL zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.
 3. Bij de levering en installatie van de Producten bij een Dry Hire zal de Klant uitgelegd worden hoe de Producten werken. Een gebruiksaanwijzing zal, indien beschikbaar, worden meegeleverd.
 4. De Klant is verplicht de in bruikleen te nemen Producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 5. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden mee terug genomen voor risico van de Klant nadat SL-SL hem heeft verwittigd. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. SL-SL behoudt zich dan het recht voor de Overeenkomst te ontbinden.
 6. Komen SL-SL en Klant bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij SL-SL bij het sluiten van de Overeenkomst aan Klant de vastgestelde condities heeft medegedeeld. SL-SL behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
 7. Indien SL-SL gegevens behoeft van de Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Klant deze aan SL-SL ter beschikking heeft
 8. De geleverde Producten blijven eigendom van SL-SL. De Klant verkrijgt derhalve uitsluitend een gebruiksrecht op de Producten. Dit is natuurlijk anders bij een koopovereenkomst.
 9. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan SL-SL kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 11. Onderzoek verrichten op Producten van Dry Hire

 1. De Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeen te stemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren zo snel mogelijk na levering aan SL-SL te worden gemeld tezamen met gelijktijdige overhandiging van de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de Klant tevens zo snel mogelijk na ontdekking te melden aan SL-SL met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde.
 4. Als de afspraken gesteld in de leden van dit artikel door de Klant niet in acht worden genomen, kan SL-SL nimmer aansprakelijk worden gesteld voor alle schade en kosten die daaruit voortvloeien.

 

Artikel 12. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze aan Klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Klant of van een door Klant aan te wijzen derden worden gebracht.
 2. Klant is in het geval van het vorig lid dan ook volledig aansprakelijk voor de schade die hieraan ten gevolge staat.

 

Artikel 13. Tarieven

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Klant aan SL-SL afhankelijk van de soort Dienst verschuldigd:
  1. Een vooraf vastgesteld tarief;
  2. Een aanbetaling van het bedrag gesteld in sub a. Dit in geval van een relatief hoge prijs.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle genoemde bedragen exclusief BTW.
 3. SL-SL is te allen tijde gerechtigd de in artikel 13.1 lid genoemde vergoeding en tarieven alsmede mogelijk toepasselijke kortingspercentages te wijzigen. SL-SL stelt de Klant ten minste 15 (vijftien) dagen voorafgaande aan een tariefsverhoging hiervan op de hoogte. De Klant is op het moment van een prijsverhoging gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Voor zover de overeengekomen vergoedingen zijn gerelateerd aan een bepaalde periode en niet over de volledige periode verschuldigd zijn, kan SL-SL per kalenderdag een bedrag naar rato in rekening brengen.

 

Artikel 14. Verplichtingen van de Klant

 1. Klant verplicht zich de Overeenkomst uit te voeren met inachtneming van de belangen van SL-SL. Klant zal SL-SL op geen enkele wijze hinderen bij de levering van haar Diensten.
 2. Klant zal SL-SL alle informatie verschaffen welke zij nodig heeft voor de instandhouding van de Diensten. Hierin is onder andere begrepen het tijdig melden van wijzigingen van adresgegevens, facturatiegegevens en/of overige relevante (persoons)gegevens. Onder adresgegevens wordt mede de externe locatie verstaan, waar de Dienst uitgevoerd zou moeten worden.
 3. Klant zal zich onthouden van elk handelen en nalaten jegens SL-SL dat strijd met wettelijke bepalingen en/of bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst oplevert of kan opleveren.
 4. De Klant zal alle medewerking verlenen aan SL-SL welke redelijkerwijze van haar verwacht mag worden bij en/of ten behoeve van het leveren van de Diensten.
 5. Indien levering van de bestelde Dienst technisch niet mogelijk is, kan SL-SL aanvullende voorwaarden stellen waaraan de Klant dient te voldoen voordat de Dienst zal worden opgeleverd. Indien niet aan deze aanvullende voorwaarden wordt voldaan kan de Klant geen aanspraak maken op levering van de Dienst.
 6. De Klant zal de Producten uitsluitend gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor deze is verstrekt en de bijgeleverde gebruiksaanwijzing indien die beschikbaar is.
 7. Indien de Klant vragen heeft over de bediening van de Producten dan dient de Klant zich zo spoedig mogelijk tot SL-SL te wenden.
 8. De Klant is aansprakelijk jegens SL-SL voor beschadigingen ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik, verlies of vermissing van de Producten. Indien de Producten dienen te worden gerepareerd of vervangen naar aanleiding van onjuist en/of onzorgvuldig gebruik kan SL-SL de daarmee gemoeide kosten (waaronder inbegrepen eventuele voorrij- of installatiekosten) aan de Klant in rekening brengen.
 9. Wanneer gemaakte afspraken eenzijdig door de Klant worden gewijzigd zonder vooraf verleende toestemming van SL-SL, kunnen hier bepaalde kosten aan verbonden zijn. Deze kosten worden, met de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid in acht nemend, bepaald en vastgesteld door SL-SL.

 

Artikel 15. Aanpassingen aan de Dienst

 1. SL-SL kan haar aanbod van Diensten naar bepaalde bestemmingen of nummers te allen tijde wijzigen, opschorten of intrekken op grond van kwaliteits- en/of kwantiteitsoverwegingen.

 

Artikel 16. Beheer van de systemen van Webshop en Producten

 1. SL-SL is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar Webshop-, en overige Dienst- en Productsystemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de Webshop-, en overige Dienst- en Productsystemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.
 2. SL-SL is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de toegangsprocedure (inlog-procedure) van de Webshop-, en overige Dienst- en Productsystemen.
 3. SL-SL is niet aansprakelijk voor schade van de Klant als gevolg van het in artikel 16.1 en/of artikel 16.2 gestelde.

 

Artikel 17. Intellectueel eigendom en dergelijke rechten

 1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt SL-SL zich de rechten en bevoegdheden voor die SL-SL toekomen op grond van, maar niet beperkt tot, auteursrecht, portretrecht, merkrecht, modellenrecht, octrooirecht, databankenrecht en eigendomsrecht.
 2. Het is de Klant niet toegestaan veranderingen in de Producten en andere zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de Overeenkomst eventueel door SL-SL tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van SL-SL, ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door SL-SL eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van SL-SL worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. SL-SL behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 18. Vrijwaringen

 1. De Klant vrijwaart SL-SL voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien Klant aan SL-SL informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. teruggeeft, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19. Reparatie

 1. SL-SL specificeert na de reparatie van Producten wat er precies gerepareerd is.
 2. SL-SL verricht vooronderzoek als de Klant bij het reparatieverzoek niet vast heeft kunnen stellen wat er precies gerepareerd moet worden. Aan dit vooronderzoek zijn, naast de reparatie zelf, kosten verbonden. Na het vooronderzoek mag de Klant nog kiezen om niet tot reparatie over te gaan.
 3. Klant heeft 14 (veertien) dagen na de reparatie de tijd om te constateren dat de reparatie niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Wordt daarna vastgesteld dat er iets anders moeten worden gerepareerd dan dat er gerepareerd is, dan levert dit een nieuwe reparatie en vooronderzoek op met daarbij opnieuw de te betalen kosten. Na 14 (veertien) dagen gaat SL-SL er dan van uit dat de reparatie met goed gevolg is uitgevoerd.
 4. SL-SL stelt zich niet aansprakelijk voor de geleden schade als gevolg van de reparatie, tenzij SL-SL grove schuld en/of opzet te verwijten valt.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de totstandkoming ervan is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle uit deze Algemene Voorwaarden en/of uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Tilburg.